JAUNTY JUKE
Opening Nov. 5, 2016 at Asya Geisberg Gallery, New York